Print Print    E-mail E-mail    RSS RSS

 Vergezelrecht Arbeidsinspectie    Wet op de ondernemingsraden (WOR) 


Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR)

Verplichting
Sinds 1997 is er de verplichting een Europese ondernemingsraad op te richten voor ondernemingen met vestigingen in meerdere lidstaten. Deze verplichting is gebaseerd op de EU-richtlijn van 1994: ‘inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemer’. Communautaire wil zeggen dat het om onderneming/concern gaat met minstens 1.000 werknemers in de lidstaten en minstens 150 werknemers in minstens twee verschillende lidstaten;

*In 2008 is hier ‘tijdiger’ aan toegevoegd, zo meldden de Vakbeweging ETUC en ondernemersfederatie BusinessEurope.

NB: Alleen het Verenigd Koninkrijk is uitgezonderd van de genoemde richtlijn.

Doel
De Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR) heeft als doel te waarborgen dat werknemers behoorlijk* worden geïnformeerd en geraadpleegd over grensoverschrijdende aangelegenheden van de onderneming.
 
Regels
De WEOR geeft ook regels voor Europese medezeggenschapsrechten van werknemers die werken in een in Nederland gevestigde onderneming die niet de hoofdvestiging van de multinational is. De wet legt de dochteronderneming verplichtingen op. De dochteronderneming is als werkgever verantwoordelijk voor de rechtspositie en de faciliteiten van de werknemers die bij de Europese medezeggenschap zijn betrokken. Vergaderingen moeten kunnen worden bijgewoond met behoud van loon. Er is recht op doorbetaald scholingsverlof. Ook hebben de betrokken werknemers aanspraak op dezelfde bescherming tegen benadeling en ontslag als leden van de ondernemingsraad.

Aanpassing richtlijn
In 2009 is de Europese richtlijn inzake de WEOR verbeterd op onder meer het verstrekken van informatie en de raadplegingsprocedure. In de nieuwe richtlijn wordt verder benadrukt dat een Europese ondernemingsraad wordt ingesteld op initiatief van het hoofdbestuur van de onderneming of concern, of op schriftelijk verzoek van minstens 100 werknemers of hun vertegenwoordigers afkomstig uit ten minste twee ondernemingen of vestigingen in ten minste twee verschillende lidstaten.
De nieuwe richtlijn is in werking is getreden op 5 juni 2009. De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de Europese richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving.

De wet inzake de Wijziging Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR) n.a.v. aanpassing richtlijn is op 1 november 2011 door de Eerste Kamer aangenomen. De tekst van de WEOR is op internet te vinden.


 Vergezelrecht Arbeidsinspectie    Wet op de ondernemingsraden (WOR)