Print Print    E-mail E-mail    RSS RSS
 Calamiteitenregeling    Deeltijd-WW 


Dagloon

Basis voor berekening werknemersverzekeringen
Het begrip dagloon vormt de basis voor de werknemersverzekeringen WAO (tot 1 januari 2006), WIA (vanaf 1 januari 2006), WW en Ziektewet. Het dagloon is het loon dat in het laatste jaar voor de ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid (referteperiode) gemiddeld per dag is verdiend. Voor de hoogte van het dagloon wordt uitgegaan van het loon waarover premies zijn betaald. Het dagloon is gemaximeerd, het zogeheten maximum dagloon. 

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt alleen per 1 januari aangepast. 

De hoogte van het gemaximeerde dagloon (max. bruto premieloon) is te vinden in hoofdstuk Tabellen, paragraaf Werknemersverzekeringen (tabellen)

Opbouw
Het dagloon is het loon dat een werknemer gemiddeld per dag verdiende in het dienstverband waaruit hij werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald, het SV-loon.
Niet alleen het brutoloon telt mee in het SV-loon. Ook vaste onderdelen van het loon als bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee. Pensioenpremie, inleg in een levensloopregeling en onkostenvergoeding tellen niet mee, omdat dit geen SV-loon is.

(Bron: UWV)
 

Voorbeeld berekening dagloon

Werknemer A: salaris tijdens de referteperiode bedroeg € 2.500 bruto per maand, ook ontving hij een ploegentoeslag van € 800 bruto per maand, berekening dagloon:
(12 x € 2.500 + € 2.400 (vakantietoeslag) + 12 x € 800) : 260 werkdagen (2011) = € 161. 


260 werkdagen
Wettelijke jaarbedragen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen werden tot 2011 herleid op basis van 260 werkdagen. De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) gingen uit van 261 werkdagen. In het kader van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving is vanaf 2011 het aantal werkdagen per jaar gelijkgetrokken naar 260. Dit gold al voor de rekenregels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Nieuw dagloonbesluit werknemersverzekeringen
Voor de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) wijzigt de berekening van het dagloon. De nieuwe regels gaan in per 1 juni 2013 en gelden alleen voor nieuwe gevallen.

De aanpassingen zijn als volgt:
• het dagloon WW en ZW wordt gebaseerd op het loon, dat de werknemer in het refertejaar kreeg in de dienstbetrekking, waaruit hij werkloos of ziek is geworden;
• het dagloon Wet WIA en WAO wordt gebaseerd op loon dat de werknemer in het refertejaar uit alle dienstbetrekkingen gedurende dat jaar heeft genoten;
• de bijzondere regeling voor starters/herintreders bij de ZW en WW vervalt. Voor het WAO- en het WIA-dagloon blijft de regeling voor starters/herintreders bestaan.

(Bron: Rijksoverheid, 30 mei 2013)

Dagloonbesluit moet met spoed van tafel
'Het kabinet dwingt werknemers feitelijk eerst voor de WW te kiezen, in plaats van meteen een lager betaalde baan te accepteren', aldus vicevoorzitter CNV Maurice Limmen. 'Juist in tijden van crisis en snel oplopende werkloosheid, is dit uitermate onverstandig. Hiermee belemmert het kabinet het beleid waarbij werknemers van-werk-naar-werk gaan. De nieuwe regel houdt in dat een WW-uitkering alleen mag zijn gebaseerd op een eerder hoger loon, als de werknemer tussentijds werkloos is geweest.
 

Voorbeeld

Jan verdient een salaris van € 3.500 per maand. Hij stapt over naar een andere werkgever, omdat zijn baan dreigt te vervallen. Bij de nieuwe werkgever verdient hij een lager salaris van € 2.500 per maand. Onverwacht vervalt na drie maanden alsnog zijn baan en wordt hij werkloos. Volgens de nieuwe regeling zou de WW-uitkering van Jan alleen zijn gebaseerd zijn op het salaris bij zijn laatste baan (€ 2.500). Zijn WW-uitkering zou dan ongeveer € 1.750 bedragen. Zou Jan echter tussen deze twee banen werkloos zijn geweest, dan zou hij nog wel recht hebben op de dagloongarantieregeling en zou diezelfde WW-uitkering € 2.450 bedragen.

Omstreden Dagloonbesluit WW op verzoek CNV Vakcentrale herzien
‘Het is goed dat het kabinet inziet dat werknemers niet moeten worden gedwongen om voor de WW te kiezen, in plaats van meteen een lager betaalde baan te accepteren. Het principe van werk-naar-werkbegeleiding komt weer voorop te staan en daarmee is onze oproep gehoord.’ Zo reageert CNV Vakcentrale voorzitter Maurice Limmen op een brief van minister Asscher van Sociale Zaken, waaruit blijkt dat het Dagloonbesluit WW wordt herzien. Deze wijziging zal worden meegenomen in het wetsvoorstel Werk en zekerheid (zie onze paragraaf). 

Berekening dagloon voor eigenrisicodragers
Aangezien vanuit de uitzendsector werd aangegeven dat men onvoldoende voorbereidingstijd had gekregen om zich voor te bereiden op de nieuwe systematiek heeft UWV vanaf 1 juni 2013 tot 1 februari 2014 de berekeningen van de daglonen voor eigenrisicodragers kosteloos uitgevoerd. Vanaf 1 februari 2014 worden weer kosten* in rekening gebracht.

* Zie site UWV.

(Bron: Overheid, 24 jan. 2014)

Wijzigingen in dagloonvaststellingredactie
Als u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet zelf het dagloon gaat berekenen, dan moet u rekening houden met een aantal wijzigingen op het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. De wijzigingen gelden sinds 1 februari 2014 voor alle Ziektewet-dagloonberekeningen. Deze wijzigingen komen nog in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen te staan dat op 1 juni 2013 inging.

(Bron: BG Magazine, 13 feb. 2014 en UWV, 6 mrt. 2014
Boeken over "werkloos"
Hoera, werkloos! Hoera, werkloos!

Wie is er nu blij om werkloos te worden? Waarom is werkloosheid een feest? Dit boek maakt duidelijk wat er zo goed is aan werkloosheid. Ongeacht je leeftijd, financiλle schade die je als werkloze oploopt of wat voor werk je deed. Kort gezegd: een periode van werkloosheid geeft je de ruimte en de tijd om jezelf verder te ontwikkelen. Banen komen er vanzelf weer. Sterker nog, dankzij de vergrijzing komt er een periode waarin iedereen die kan werken ook moet werken. Het kan nog enige tijd duren en de crisis kan nog jaren aanhouden, maar er komt een periode met banen in overvloed. Sterker nog, dat er zoveel werk is dat werken moet. Dus zorg ervoor dat tegen die tijd je zeker werk hebt dat zo leuk is dat je het met plezier doet. De meeste mensen die nu een baan hebben, vinden namelijk hun werk niet zo leuk. Een periode van werkloosheid geeft je de mogelijkheden om al die vaardigheden en ervaringen op te doen die je dichterbij je droombaan brengen. Het probleem met werkloosheid is dat de meeste mensen die werkloos zijn dit zo amateuristisch aanpakken. Een professionele aanpak is veel slimmer. Dus word beroepswerkloze! Met deze NLP gids voor de beroepswerkloze leer je precies op wat voor manier je maximaal kan profiteren van je werkloosheid. Zo leer je het stigma van werkloos zijn van je af te gooien, je persoonlijkheid beter te ontwikkelen, goed om te gaan met alle emoties die rond werkloosheid spelen, beter communiceren, meer wilskracht te ontwikkelen en natuurlijk professioneel solliciteren. Bovendien biedt dit boek je een baan aan waarmee je op al deze vlakken ervaring en training opdoet. Voor meer informatie over de baan die wordt aangeboden, zie: http://hoerawerkloos.nl
Trefwoorden: p € 15.0 Calamiteitenregeling    Deeltijd-WW