Calamiteitenregeling    Deeltijd-WW 


Dagloon

Datum laatste wijziging: 4 december 2015  |  Trefwoorden: Dagloon, Werknemersverzekeringen, WIA, Maximumdagloon, WW-uitkering, WWZ, Dagloonberekening, Referteperiode, Dagloongarantie, Werkbare dagen

Inhoud

 1. Dagloon: basis voor berekening werknemersverzekeringen
 2. Opbouw
 3. Voorbeeld berekening dagloon
 4. 260 werkdagen
 5. Nieuw dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 6. Dagloonbesluit moet met spoed van tafel
 7. Voorbeeld dagloonbesluit
 8. Berekening dagloon voor eigenrisicodragers
 9. Asscher moet dagloonregels WW repareren
 10. Dagloonverhoging pas in 2017 realiseerbaar

Dagloon: basis voor berekening werknemersverzekeringen

Het begrip dagloon vormt de basis voor de werknemersverzekeringen WAO (tot 1 januari 2006), WIA (vanaf 1 januari 2006), WW en Ziektewet. Het dagloon is het loon dat in het laatste jaar voor de ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid (referteperiode) gemiddeld per dag is verdiend. Voor de hoogte van het dagloon wordt uitgegaan van het loon waarover premies zijn betaald. Het dagloon is gemaximeerd, het zogeheten maximum dagloon. 

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt alleen per 1 januari aangepast. 

De hoogte van het gemaximeerde dagloon (max. bruto premieloon) is te vinden in hoofdstuk Tabellen, paragraaf Werknemersverzekeringen (tabellen)

Opbouw

Het dagloon is het loon dat een werknemer gemiddeld per dag verdiende in het dienstverband waaruit hij werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald, het SV-loon.
Niet alleen het brutoloon telt mee in het SV-loon. Ook vaste onderdelen van het loon als bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee. Pensioenpremie, inleg in een levensloopregeling en onkostenvergoeding tellen niet mee, omdat dit geen SV-loon is.

Voorbeeld berekening dagloon


Werknemer A: salaris tijdens de referteperiode bedroeg € 2.500 bruto per maand, ook ontving hij een ploegentoeslag van € 800 bruto per maand, berekening dagloon:
(12 x € 2.500 + € 2.400 (vakantietoeslag) + 12 x € 800) : 260 werkdagen (2011) = € 161. 

260 werkdagen

Wettelijke jaarbedragen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen werden tot 2011 herleid op basis van 260 werkdagen. De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) gingen uit van 261 werkdagen. In het kader van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving is vanaf 2011 het aantal werkdagen per jaar gelijkgetrokken naar 260. Dit gold al voor de rekenregels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Nieuw dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Voor de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) wijzigde de berekening van het dagloon. De nieuwe regels zijn per 1 juni 2013 ingegaan en gelden alleen voor nieuwe gevallen.

De aanpassingen zijn als volgt:

 1. het dagloon WW en ZW wordt gebaseerd op het loon, dat de werknemer in het refertejaar kreeg in de dienstbetrekking, waaruit hij werkloos of ziek is geworden;
 2. het dagloon Wet WIA en WAO wordt gebaseerd op loon dat de werknemer in het refertejaar uit alle dienstbetrekkingen gedurende dat jaar heeft genoten;
 3. de bijzondere regeling voor starters/herintreders bij de ZW en WW vervalt. Voor het WAO- en het WIA-dagloon blijft de regeling voor starters/herintreders bestaan.

Dagloonbesluit moet met spoed van tafel

'Het kabinet dwingt werknemers feitelijk eerst voor de WW te kiezen, in plaats van meteen een lager betaalde baan te accepteren', aldus vicevoorzitter CNV Maurice Limmen. 'Juist in tijden van crisis en snel oplopende werkloosheid, is dit uitermate onverstandig. Hiermee belemmert het kabinet het beleid waarbij werknemers van-werk-naar-werk gaan. De nieuwe regel houdt in dat een WW-uitkering alleen mag zijn gebaseerd op een eerder hoger loon, als de werknemer tussentijds werkloos is geweest.

Voorbeeld dagloonbesluit


Jan verdient een salaris van € 3.500 per maand. Hij stapt over naar een andere werkgever, omdat zijn baan dreigt te vervallen. Bij de nieuwe werkgever verdient hij een lager salaris van € 2.500 per maand. Onverwacht vervalt na drie maanden alsnog zijn baan en wordt hij werkloos. Volgens de nieuwe regeling zou de WW-uitkering van Jan alleen zijn gebaseerd zijn op het salaris bij zijn laatste baan (€ 2.500). Zijn WW-uitkering zou dan ongeveer € 1.750 bedragen. Zou Jan echter tussen deze twee banen werkloos zijn geweest, dan zou hij nog wel recht hebben op de dagloongarantieregeling en zou diezelfde WW-uitkering € 2.450 bedragen.

Berekening dagloon voor eigenrisicodragers

Aangezien vanuit de uitzendsector werd aangegeven dat men onvoldoende voorbereidingstijd had gekregen om zich voor te bereiden op de nieuwe systematiek heeft UWV vanaf 1 juni 2013 tot 1 februari 2014 de berekeningen van de daglonen voor eigenrisicodragers kosteloos uitgevoerd. Vanaf 1 februari 2014 worden weer kosten in rekening gebracht, zie ook de site UWV.

Als de werkgever als eigenrisicodrager voor de Ziektewet zelf het dagloon gaat berekenen, dan moet hij rekening houden met een aantal wijzigingen op het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. De wijzigingen gelden sinds 1 februari 2014 voor alle Ziektewet-dagloonberekeningen. Deze wijzigingen komen nog in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen te staan dat op 1 juni 2013 inging.

Asscher moet dagloonregels WW repareren

De nieuwe regels voor het berekenen van de hoogte van de WW-uitkering pakken nadelig uit voor uitkeringsgerechtigden. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. Voorzitter Limmen roept minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de wetgeving te repareren. De nieuwe regels in het Dagloonbesluit leveren vooral een ‘grote strop’ op voor mensen die niet het hele jaar voordat ze in de WW terechtkwamen, gewerkt hebben, aldus het CNV.

De hoogte van de WW-uitkering wordt berekend op basis van het gemiddelde dagloon van de ontslagen werknemer voor zijn ontslag. Tot 1 juli 2015 werd dat berekend door het in een jaar verdiende inkomen te delen door het aantal gewerkte dagen. Sinds deze maand wordt het jaarinkomen verrekend met het totaal aantal werkdagen in een jaar, ongeacht of er gewerkt is of niet. Daardoor kan de WW-uitkering van mensen die het jaar ervoor niet altijd gewerkt hebben, bijvoorbeeld omdat iemand in de eerste helft van het jaar nog studeerde, de helft lager uitvallen, stelt het CNV in een berekening.

Asscher is niet van plan de regels aan te passen, zegt zijn woordvoerder. ‘Dat is op dit moment niet de planning, nee. Wat we doen is heel logisch. Eerder was het zo dat als je twee maanden gewerkt hebt, maar flink hebt gecasht, je meer WW krijgt dan iemand die het hele jaar heeft gewerkt. Dat hebben we veranderd.’ De woordvoerder wijst erop dat mensen die minder dagen hebben gewerkt, ook minder premie hebben betaald.

Asscher toch overstag: Medio september 2015 is minister Asscher alsnog in de weer de negatieve effecten van de wijzigingen van het dagloonbesluit in verband met de invoering van de Wet werk en zekerheid te repareren. Er zijn drie onderwerpen:

 1. het UWV zal eventuele nadelige effecten, die zich kunnen voordoen bij het omzetten van de oude naar de nieuwe WW-rechten, oplossen;
 2. voor de WW-dagloonbepaling voor werknemers die langdurig ziek waren wordt een wijziging voorbereid wat het dagloon hoger doet uitkomen;
 3. over de dagloonbepaling voor starters en herintreders zal overleg met de sociale partners en het UWV plaats vinden om te komen tot een oplossing.

Dagloonverhoging pas in 2017 realiseerbaar

Asscher zegt in zijn brief van 27 november 2015 aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet werk en zekerheid te kiezen voor een berekening van het dagloon waarbij de kalendermaanden zonder loon buiten beschouwing worden gelaten. Dat heeft voor de starters en flexwerkers een dagloonverhogend effect. De maatregel kan echter door het UWV pas op 1 januari 2017 worden uitgevoerd. Een reparatie van het nadeel met terugwerkende kracht is volgens het UWV onuitvoerbaar, wel bekijkt Asscher nog een overgangsregeling waarbij eenmalig een compensatiebedrag wordt verstrekt. (Bronnen: Rijksoverehod en SalarisNet)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Calamiteitenregeling    Deeltijd-WW